Ometanja na radioamaterskim frekvencijama

Hrvatski radioamaterski savez je zaprimio više prijava  ometanja na radioamaterskim frekvencijama, posebno na dvometarskom području.

Radi otklanjanja smetnji, zatražen je ponovni sastanak s predstavnicima HAKOM-a, koji su nadležni za pronalaženje  smetnji, utvrđivanje izvora, a kada je potrebno i poduzimanje represivnih mjera prema ometačima, sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama.

Suradnja na zaštiti radioamaterskih frekvencija s djelatnicima HAKOM-a odvija se  neprekidno, kroz prijave smetnji i poduzimanje zajedničkih aktivnost  na njihovom otklanjanju.

Da bi mogli što efikasnije štiti  radioamaterske opsege potrebna je i suradnja s radioamaterima koji imaju informacije o stanicama koje ometaju  rad na opsezima, posebno  se to odnosi na ometanje rada  na repetitorima  na dvometarskom području.

Molim  sve radioamatere da prijave ometanje i da pritom  daju informacije o frekevencijama, vremenu ometanja i mogućim izvorima smetnji, kako bi smetnje i ometanja što brže bili uklonjeni.

Predsjednik HRS-a

Željko Pilat, 9A2R