Skip to main content

     Diplome, nagrade i priznanja

9A predmeci / 9A Prefixes
9A lokatori / 9A Locators
9A županije / 9A Counties
IOCA nagrade / IOCA awards
9A CW diploma / 9A CW Award

Hrvatski radioamaterski savez razradio je program diploma, nagrada i priznanja koje se dodjeljuju prema pravilniku. Radioamateri tako mogu osvojiti diplomu za urađene veze s određenim brojem Hrvatskih prefiksa, županija ili lokatora. Lovci i aktivatori Hrvatskih otoka mogu osvojiti diplomu za radioveze s našim otocima. Poticanje aktivnosti mađunarodnom 9A CW natjecanju također se nagrađuje diplomom, kao i uspostavljanje veza s 9A0HQ pozivnom oznakom tijekom IARU R1 HF natjecanja.

Ako vam se neka od diploma sviđa i želite ju osvojiti, u nastavku pročitajte sve o tome: koje diplome Hrvatski radioamaterski savez izdaje, što vam je za koju potrebno, te kako predati zahtjev.

Za iznimna postignuća u području radioamaterizma i ostalim dijelovima tehničke kulture možete osvojiti ili nekoga kandidirati za jednu od tri nagrada: Nikola Tesla, Faust Vrančić i Nagrada HZTK. U nastavku pogledajte osnovne kriterije, te popis dobitnika u proteklim godinama.

  1. Izdavač diplome je Hrvatski radioamaterski savez.
  2. Diplomu mogu zatražiti licencirani radioamateri iz svih zemalja svijeta, uključivo i prijemne radio amatere.
  3. Za diplomu vrijede veze održane s 9A postajama nakon 5. srpnja 1992. godine, bez obzira na vrstu rada i opseg.
  4. Diploma se može osvojiti u tri stupnja, a to su: brončani, srebrni i zlatni.
  5. Za ovu diplomu potrebno je priložiti izvod iz radiodnevnika i posjedovati QSL karte za održane radioveze. QSL karte mogu biti zatražene na uvid.
  6. Diploma se osvaja postupno i za svaki stupanj.
  7. Prigodni predmetak npr. 9A100, 9A80,  itd., može zamijeniti bilo koji predmetak koji nedostaje i može se koristiti samo jednom u bilo kojem stupnju diplome.
   Broj potrebnih QSL karata
   PREDMETAK
   BRONČANA
   SREBRNA
   ZLATNA
   9A1
   1
   2
   3
   9A2
   1
   2
   3
   9A3
   1
   2
   3
   9A4
   1
   2
   3
   9A5
   1
   2
   3
   9A6
   1
   2
   3
   9A7
   1
   2
   3
   9A8
   1
   2
   3
   9A9
   1
   2
   3
   9A0
   1
   2
   3
  8. Dimenzije diplome su 210 x 295mm, s naljepnicama za svaki stupanj.
  9. Cijena osnovne (brončane) diplome je 30 kuna, a svaki daljnji stupanj je 20 kuna.
  10. Novac se doznačuje na račun Hrvatskog radioamaterskog saveza, Zagrebačka banka, broj računa 2360000-1101561569, svrha doznake “ime diplome”, a preslik upatnice prilaže se zahtjevu.
  11. Cijena za inozemne radioamatere je 5 Euro (6 US$), a za svaki naredni stupanj je 3 Euro (4 US$). Ova sredstva doznačuju se na račun HRS-a, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.
  12. Troškove pakiranja i slanja diplome snosi HRS.

  Zahtjev za diplomu

  1. Izdavač diplome je Hrvatski radioamaterski savez.
  2. Diplomu mogu zatražiti licencirani radioamateri iz svih zemalja svijeta, uključivo i prijamne radioamatere.
  3. Za diplomu vrijede radioveze održane s 9A postajama nakon 5. srpnja 1992. godine, bez obzira na vrstu rada.
  4. Radioveze preko repetitora se ne priznaju.
  5. Za ovu diplomu vrijede veze na  50MHz, 70MHz, 144MHz, 432MHz, 1296 MHz i više.
  6. Cilj diplome je potaknuti radioamaterski rad iz svih QTH lokatora u Republici Hrvatskoj.
  7. Diploma se može osvojiti u 3 kategorije, neovisno o opsegu, kao i za jedno frekvencijsko područje:
   3. stupanj: najmanje 6 polja
   2. stupanj: najmanje 10 polja
   1. stupanj: svih 15 polja
  8. Radioamaterski lokatori (polja) u 9A  su:
   JN 64, 65
   JN 72, 73, 74, 75, 76
   JN 82, 83, 84, 85, 86
   JN 92, 94, 95
  9. Treba poslati izvod iz dnevnika uz obvezu posjedovanja QSL kartica. QSL-ke se mogu zatražiti na pregled.
  10. 9A stanicama, lokator u kojem je postavljena radijska postaja priznaje se kao odrađen
  11. Stanicama koje rade u portablu iz nekog od 9A lokatora, lokator će biti priznat kao odrađen ako kao dokaz prilože fotografije postavljene radijske postaje i antene na određenoj lokaciji te fotografiju GPS uređaja na kojoj se vide geografske koordinate te lokacije.
  12. Diploma se izdaje u više nivoa i uz svaki zahtjev treba poslati izvod iz dnevnika.
  13. Dimenzije diplome su: 210 x 295 mm (8.25” x  11.6”), s naljepnicama za dostignute nivoe diplome.
  14. Cijena osnovne diplome (brončana)je 5 Eura ($6 US), i 3 Eura ($4 US) za srebrnu i zlatnu naljepnicu. Način plaćanja je direktnim depozitom na bankovni račun HRS-a u Zagrebačkoj banci, Zagreb, Hrvatska, broj računa: 30101-601-16-2500-3222756.
  15. Slanje diplome uključeno je u cijenu diplome.9A Diploma menadžer: Neno, 9A5N
   e-mail : neno.9a5n@gmail.com

   1. Slanje diplome uključeno je u cijenu diplome.

    

   9A Diploma menadžer: Neno, 9A5N
   e-mail : neno.9a5n@gmail.com

  1. The award sponsor is the Croatian Amateur Radio Association (Hrvatski Radioamaterski Savez).
  2. The Worked 9A Locators Award is issued to any licensed amateur radio station, including SWLs.
  3. Contacts made with 9A stations on any band after July 5, 1992 are valid for this award.
  4. Contacts made through repeaters are not valid for this award.
  5. Only contacts made on 50 MHz and above are valid for this award.
  6. The objective of the award is to stimulate amateur radio activity from all grid squares in the Republic of Croatia.
  7. The award can be issued for three different levels, either mixed band or single band:
   3rd level – 6 grid squares minimum
   2nd level – 10 grid squares minimum
   1st level – all 15 grid squares
  8. Grid squares available in 9A are:
   JN 64, 65
   JN 72, 73, 74, 75, 76
   JN 82, 83, 84, 85, 86
   JN 92, 94, 95
  9. A submission of the log entries and a possession of the QSL-cards are required for the award. QSLs can be requested for verification.
  10. To 9A stations, grid square where station is placed will be recognized
  11. Portable stations that working from some 9A grid square, grid square will be recognized if photographs of radio station and antenna at a certain location and a GPS device showing geographic coordinates of that location are attached as evidence.
  12. The award is issued for different levels and for each application a separate log entry is required.
  13. The certificate dimensions are 210 x 295 mm (8.25” x  11.6”), with level endorsement stickers.
  14. A fee for the bronze award is 5 Euro ($6 US), and 3 Euro ($4 US) for the silver and gold level endorsement. The method of payment is by direct deposit to the HRS bank account at Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569
  15. Shipping and handling is included in the award fee.
  1. Izdavač diplome je Hrvatski radioamaterski savez.
  2. Diplomu mogu zatražiti licencirani radioamateri iz svih zemalja svijeta, uključivo i prijemne radioamatere.
  3. Za diplomu vrijede veze održane s 9A postajama nakon 5. srpnja 1992. godine, bez obzira na vrstu rada i opseg.
  4. Cilj diplome je potaknuti aktivnost 9A postaja iz svih 21 županije Republike Hrvatske, kao i sudjelovanje u nacionalnim natjecanjima iz svih dijelova Republike Hrvatske.
  5. Diploma se može osvojiti u 3 kategorije:
   a.  zlatna, za 21 potvrđenu različitu županiju
   b.  srebrna, za 15 potvrđenih različitih županija
   c.   brončana, za 10 potvrđenih različitih županija
  6. Za ovu diplomu potrebno je priložiti izvod iz radiodnevnika i posjedovati QSL karte za održane radio veze. QSL karte mogu biti zatražene na uvid.
  7. Diploma se osvaja postupno i za svaki stupanj treba priložiti izvod iz radiodnevnika.
  8. Dimenzije diplome su 210 x 295mm, s naljepnicama za svaki stupanj.
  9. Cijena osnovne (brončane) diplome je 30 kuna, a svaki daljnji stupanj je 20 kuna.
  10. Novac doznačiti na račun Hrvatskog radioamaterskog saveza, Zagrebačka banka, 2360000-1101561569, svrha doznake “ime diplome”, a kopija upatnice prilaže se zahtjevu.
  11. Cijena za inozemne radioamatere je 5 Euro (6 US$) za temeljnu diplomu i 3 Euro (4 US$) za svaku naljepnicu. Ova sredstva se doznačuju na račun HRS-a, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569
  12. Troškove pakiranja i poštarine diplome plača HRS.
  13. Popis županija dan je ispod
  1. This Award is issued by the Croatian Amateur Radio Association.
  2. The Award can be won by licensed radio amateurs from all the entities of the World, including the SWL amateurs, as well.
  3. To get the Award the QSOs must have been held after July 5, 1992 – irrelevant of the Band and Mode used.
  4. The aim of the Award is to stimulate the activity of the 9A stations from all the 21 Counties of the Republic of Croatia, as well as taking part in national contests from all the parts of Croatia.
  5. The Award can be won in three categories:

   a. The Golden Award – for 21 confirmed different Counties.
   b. The Silver Award – for 15 confirmed different Counties.
   c. The Bronze Award – for 10 confirmed different Counties.

  6. For this Award a corresponding excerpt from the Station Log must be attached, and the relevant QSO cards must be possessed and shown upon request.
  7. The Award is being won gradually, and for each further stage the corresponding excerpt from the Station Log must be presented.
  8. The price of the Basic (i.e. bronze) Award is 60 kunas, and for each further stage – 20 kunas.
  9. The dimensions of the Award are 210 x 295 millimeters – with labels for every stage.
  10. The money should be remitted to the Croatian Amateur Radio Assoctiation (Hrvatski radioamaterski savez), Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569, purpose of the payment: “(name of the Award)”. A copy of the Order for Payment should be attached to the request.
  11. For foreign amateurs the price of the Basic Award is US$ 10,00,  and US$ 5,00 for  each further label.
  12. The postage and handling costs will be covered by the Croatian Amateur Radio Association.

  Application Form

  I
  ZAGREBAČKA
  XII
  BRODSKO-POSAVSKA
  II
  KRAPINSKO-ZAGORSKA
  XIII
  ZADARSKA
  III
  SISAČKO-MOSLAVAČKA
  XIV
  OSJEČKO-BARANJSKA
  IV
  KARLOVAČKA
  XV
  ŠIBENSKO-KNINSKA
  V
  VARAŽDINSKA
  XVI
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
  VI
  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
  XVII
  SPLITSKO-DALMATINSKA
  VII
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA
  XVIII
  ISTARSKA
  VIII
  PRIMORSKO-GORANSKA
  XIX
  DUBROVAČKO-NERETVANSKA
  IX
  LIČKO-SENJSKA
  XX
  MEĐIMURSKA
  X
  VIROVITIČKO-PODRAVSKA
  +
  GRAD ZAGREB
  XI
  POŽEŠKO-SLAVONSKA

  Napomena :
  Pripadnost županiji moguće je odrediti pomoću poštanskog broja mjesta:
  Poštanski broj
  Županija
  10000 – 10100
  Grad Zagreb
  101xx – 10xxx
  Zagrebačka
  20000 – 20xxx
  Dubrovačko-neretvanska
  21000 – 21xxx
  Splitsko-dalmatinska
  22000 – 22xxx
  Šibensko-kninska
  23000 – 23xxx
  Zadarska
  31000 – 31xxx
  Osječko-baranjska
  32000 – 32xxx
  Vukovarsko-srijemska
  33000 – 33xxx
  Virovitičko-podravska
  34000 – 34xxx
  Požeško-slavonska
  35000 – 35xxx
  Brodsko-posavska
  40000 – 40xxx
  Međimurska
  42000 – 42xxx
  Varaždinska
  43000 – 43xxx
  Bjelovarsko-bilogorska
  44000 – 44xxx
  Sisačko-moslavačka
  47000 – 47xxx
  Karlovačka
  48000 – 48xxx
  Koprivničko-križevačka
  49000 – 49xxx
  Krapinsko-zagorska
  51000 – 51xxx
  Primorsko-goranska
  52000 – 52xxx
  Istarska
  53000 – 53xxx
  Ličko-senjska
  1. Izdavač diplome je Hrvatski radioamaterski savez.
  2. Diplomu mogu zatražiti licencirani radioamateri iz svih zemalja svijeta, uključivo i prijemne radio amatere.
  3. Za diplomu vrijede veze održane telegrafijom s 9A različitim postajama nakon 5. srpnja 1992. godine, bez obzira na  opseg.
  4. Diploma se može osvojiti u tri stupnja, a to su: brončani, srebrni i zlatni.
  5. Za ovu diplomu potrebno je priložiti izvod iz radiodnevnika i posjedovati QSL karte za održane radio veze. QSL karte mogu biti zatražene na uvid.
  6. Diploma se osvaja postupno i za svaki stupanj dobiva se naljepnica.
   1 brončana 25  2xCW QSO-a
   2 srebrna 50  2xCW QSO-a
   3 zlatna 75  2xCW QSO-a
  7. Dimenzije diplome su 210 x 295mm, s naljepnicama za svaki stupanj.
  8. Troškovi osnovne (brončane) diplome su 30 kuna, a svaki daljnji stupanj je 20 kuna.
  9. Sredstva se doznačuju na račun Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Zagrebačka banka d.d., broj računa 2360000-1101561569, svrha doznake “9A CW diploma”, a preslik upatnice prilaže se uz zahtjev.
  10. Cijena za inozemne radioamatere je 5 Eura (6 US$), a za svaki naredni stupanj je 3 Eur (4 US$). Ova sredstva doznačuju se na račun HRS-a, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.
  11. Troškove pakiranja i slanja diplome snosi HRS.
  12. U namjeri popularizacije rada telegrafijom, svi koji sudjeluju u natjecanju 9A CW Contest i zadovolje uvjete za temeljnu diplomu uz svoj natjecateljski dnevnik mogu poslati i zahtjev za dobivanje ove diplome. Brončana diploma je besplatna, a svaki daljnji stupanj se naplaćuje.
  1. The award sponsor is the Croatian Amateur Radio Association (Hrvatski Radioamaterski Savez).
  2. The 9A CW Award is issued to any licensed amateur radio station, including SWLs.
  3. CW contacts made with different 9A stations on any band after July 5, 1992 are valid for this award.
  4. There are three levels of the award: bronze, silver and gold.
  5. A submission of the log entries and a possession of the QSL-cards are required for the award. QSLs can be requested for verification.
  6. The award is issued for different levels, each level endorsed with stickers
   1
   bronze
   25  2xCW QSOs
   2
   silver
   50  2xCW QSOs
   3
   gold
   75  2xCW QSOS
  7. The certificate dimensions are 210 x 295 mm (8.25” x  11.6”), with level endorsement stickers.
  8. A fee for the bronze award is 5 Euro ($6 US), and 3 Euro ($4 US) for the silver and gold level endorsement. The method of payment is by direct deposit to the HRS bank account at Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.
  9. Shipping and handling is included in the award fee.
  10. In order to promote the CW operating activity, any participant in the 9A CW Contest who fulfills the conditions for the awards during the contest period can send an application for the award along with his contest entry log. In this case, the bronze award will be free of charge and the sliver and gold ones will have the standard fees (see above) applied.

  IOCA program Hrvatskog radioamaterskog saveza ima vlastite stranice na kojima možete pronaći sve o nagradama za lovce (radioamatere koji odrađuju veze s otocima) i aktivatore (radioamatere koji odlaze na otoke da bi radili veze s drugima).

  Posjetite njihove web stranice i saznajte više!

  Nagradu Hrvatskog Radioamaterskog Saveza Nikola Tesla do sada su dobili, po godinama:

   

  2014.:

  – Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2014. godinu dodjeljuje se Ivici Novaku, 9A1AA.

  – Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2014. godinu dodjeljuje se Radio klubu Vidova Gora, 9A1CFN iz Supetra.

  (Nagrada za životno djelo nije dodjeljena)

   

  2015:

  – Nagrada za životno djelo „Nikola Tesla“ za 2015. dodjeljuje se Mirku Vurušiću, 9A2F, članu Radio kluba „Međimurje“.

  – Godišnja nagrada „Nikola Tesla“ za 2015. godinu dodjeljuje se Radio klubu „Karlovac“ iz Karlovca, 9A1CVW

  – Godišnja nagrada „Nikola Tesla“ za 2015. godinu dodjeljuje se Željku Šemanoviću, 9A3IK iz Radio kluba „Vidova Gora“ iz Supetra.

  Nagrada „Nikola Tesla“ dodjeljuje se kao:

  1. Nagrada za životno djelo „Nikola Tesla“
  2. Godišnja nagrada „Nikola Tesla“ za godinu

  Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za životno djelo, do tri godišnje nagrade pojedincima i jedna nagrada radioamaterskoj udruzi (radio klubu) kao godišnja nagrada. Iznimno IO može donijeti odluku o dodjeljivanju jedne nagrade nekim drugim pravnim subjektima. Nagrada se dodjeljuje svake godine na godišnjoj skupštini HRS-a ili na prigodnoj svečanosti, o čemu odluku donosi IO HRS-a.

  Nagrada za životno djelo „Nikola Tesla“ dodjeljuje se istaknutim pojedincima – radioamaterima za njihov javno razvidan i priznat trajan doprinos te sveukupno djelovanje tijekom duljeg vremenskoga razdoblja u razvitku i unapređivanju svekolike radioamaterske djelatnosti, za znakovit doprinos i izuzetne uspjehe i stvaralačka postignuća trajne vrijednosti u razvitku radioamaterskog pokreta te u afirmaciji radioamaterizma u društvu. Dobitniku Nagrade za životno djelo „Nikola Tesla“ Hrvatskoga radioamaterskog saveza izdaje se povelja o nagradi za životno djelo, za izuzetan i trajan doprinos razvitku i promicanju radioamaterizma te postizanju ciljeva Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

  Godišnja nagrada „Nikola Tesla“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća tijekom godine za koju se nagrada dodjeljuje u jednom ili više tehničkih, tehničko-sportskih ili drugih područja radioamaterske djelatnosti, odnosno u svim radioamaterskim aktivnostima kojima je pružen znakovit, prepoznatljiv i priznat doprinos razvoju radioamaterizma te djelovanju, razvitku i ostvarivanju ciljeva HRS-a, i to za:

  1. izniman doprinos u podučavanju i osposobljavanju odraslih te posebice djece i mladeži u radioamaterskim vještinama
  2. iznimna postignuća na domaćim i međunarodnim radioamaterskim UKV, KV i HST natjecanjima
  3. iznimna postignuća na domaćim i međunarodnim ARG natjecanjima
  4. razvitak, unapređenje i korištenje novih tehnologija u radioamaterskim komunikacijama i samogradnji
  5. izniman doprinos u promidžbi te podizanju ugleda radioamaterizma i HRS-a u Republici Hrvatskoj i svijetu.

  Godišnja nagrada se može dodijeliti i skupini pojedinaca ako je ostvarenje, odnosno doprinos koji se nagrađuje, plod njihovog zajedničkog rada. Ako se nagrada dodjeljuje skupini pojedinaca, članovi skupine ravnopravno dijele nagradu. Nagrada se dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske koji prebivaju i rade na području Republike Hrvatske. Iznimno, IO HRS-a može dodijeliti nagradu ako smatra da je taj pojedinac, udruga ili pravna osoba, dala izuzetan doprinos razvitku radioamaterizma. Godišnja nagrada se može dobiti više puta. Dobitniku Godišnje nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga radioamaterskog saveza izdaje se povelja o godišnjoj nagradi.

  Dosadašnji dobitnici nagrade Faust Vrančić su:

  1992. godina

  • BORIS JUGOVIĆ, Nova Gradiška
  • RADIOKLUB “NOVA GRADIŠKA”, Nova Gradiška1993. godina
  • VJEKOSLAV KRENEK, Pakrac
  • HRVATSKI DX KLUB, Zagreb

  1994. godina

  • DUŠKO KRALJEV, Zadar
  • RADIOKLUB “VARAŽDIN”, Varaždin
  • RADIOKLUB “ZAGREB”, Zagreb

  1995. godina
  1996. godina

  • BORIS VRBANOVIĆ, Zagreb

  1997. godina
  1998. godina

  • IVAN MALOVIĆ, Sisak

  1999. godina

  • ZVONIMIR JAKOBOVIĆ, Samobor
  • RADIOKLUB “ZADAR” , Zadar

  2000. godina

  • SAVO GOLIĆ, Zagreb
  • RADIOKLUB SLIJEPIH “LOUIS BRAILLE”, Zagreb

  2001. godina

  • ANA VINCEK, Pregrada
  • ČASOPIS “RADIO HRS”2002. godina
  • BLAŽENKO DUJAKOVIĆ, Dubrovnik
  • NIKOLA GAMILEC, Zagreb
  • MARIJAN HORN, Zagreb
  • RADIOKLUB LUDBREG, Ludbreg

  2003. godina
  2004. godina

  • VLADO FELC, Kutina

  2005. godina

  • RADIO KLUB Jan Hus, Daruvar

  2006. godina

  • BRANKO VIDOVIĆ, Bjelovar
  • ZVONIMIR JAKOBOVIĆ, Samobor

  2007. godina

  • FRANKO KAPETANOVIĆ, Našice
  • JOSIP LEVATIĆ, Varaždin
  • ZVONIMIR JAKOBOVIĆ, Samobor

  2008. godina

  • RADIO KLUB “KAŠTILAC”, Kaštel Gomilica

  2009. godina

  • DENIS VINCEK, Pregrada
  • RADIO KLUB “VIDOVA GORA”, Supetar

  2010. godina

  • ZDENKO BOGADI, Kutina

  2011. godina

  • ROLANDO MILIN, Split
  • RADIO KLUB “PAZIN”, Pazin

  2012. godina

  • BOŽIDAR PASARIĆ, Rijeka – Nagrada za životno djelo
  • RADIO KLUB August Cesarec, Pregrada

  2013. godina

  • Boris CAPUT, Rijeka
  • doc. dr. sc. ANTE ĐEREK, Zagreb
  • Davor FULANOVIĆ, Zagreb
  • Ivica KOLARIĆ, Varaždin
  • Deže KUČERA, Darda
  • Robert LEŠKO, Sveta Nedjelja
  • mr. sc. Mirko MESIĆ, Osijek
  • Ivica PIVAČIĆ, Split
  • Slavko PODGORNJAK, Nova Gradiška
  • prof. dr. sc. Dubravko ROGALE, Zagreb

  2014. godina

  • dr. sc. Iva Bojić, Zagreb
  • Nikola Dmitrović, Zagreb
  • Božidar Fajs, Karlovac
  • Zvonimir Hajnc, Belišće
  • Ružica Kamenjašević, Rijeka
  • izv. prof. dr. sc. Robert Kolundžić, izv. prof. dr. sc. Janoš Kodvanj, Tomislav Čengić, dr. med., Zagreb
  • Sonja Pavlić, Zagreb
  • dr. sc. Dragan Roša, Zagreb
  • Zoran Vukić, profesor, Kaštel Lukšić.

  2015. godina

  • Katija Barbić,Jelsa
  • Tibor Boni, Darda
  • Krešimir Čanić, Zagreb
  • Ante Franić, Split
  • Stjepan Glavina, Prelog; Ivan Katanić, Pleternica; Gustav Matula, Zagreb
  • Zvonko Koprivnjak, Pregrada
  • Vlado Lendvaj, Popovača
  • Marko Pinjuh, Čeminac
  • Tomislav Stipanović, Zagreb
  • Željko Vidović, Zadar.

  Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić utemeljena je Zakonom o tehničkoj kulturi i dodjeljuje se od 1992. godine pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama. Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić objavljen je u Narodnim novinama broj 1/1994.

  Nagrada za životno djelo Faust Vrančić dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja te u razvitku tehnologije i tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Uz to, temelj za dodjelu nagrade jest i djelovanje pojedinca u tehničkoj kulturi u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama tehničke kulture te javna prepoznatljivost i priznatost njegovih prinosa.

  Godišnja nagrada Faust Vrančić dodjeljuje se pojedincima, grupama pojedinaca, udrugama tehničke kulture, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama:

  • za izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebice mladeži, u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u tehničkim, prirodoslovnim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanja i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja;
  • za razvoj i unapređivanje inventivnog rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva  i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj;
  • za iznimne rezultate ostvarene u tehničko-kulturnim, tehničko-športskim i drugim područjima tehničke kulture u Republici Hrvatskoj;
  • za širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća značajnim prinosom znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana za primjenu znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
  • za kontinuiran značajan ili iznimno značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture Republike Hrvatske;
  • za izniman prinos međunarodnoj promidžbi tehničke kulture i ostvarenih dostignuća u svim njezinim područjima u Republici Hrvatskoj.

  Detaljnije o nagradi pročitajte ovdje: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2369.

  Dosadašnji dobitnici nagrada Hrvatske Zajednice Tehničke kulture su:

  Godišnju nagradu za 1994. dobili su:

  1. Darko Velički, Donja Stubica
  2. Franjo Kapetanović, Našice
  3. Vjekoslav Krenek, Pakrac
  4. Zvonimir Jakobović, Samobor
  5. Željko Belaj, Bjelovar

   

  Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture za 1994. godinu dobili su:

  1. Radioklub “August Cesarec” Pregrada
  2. Radioklub grada Zaboka

   

  Godišnju nagradu za 1996. dobili su:

  1. Savo Golić, Zagreb
  2. Skupina radioamatera, Aljmaš

   

  Nagradu za životno djelo 1997. godine dobio je:

  1. Prof.dr.sc. Božo Metzger, Zagreb

   

  Godišnju nagradu za 1998. godinu dobili su:

  1. Radio klub «Ploče», iz Ploča
  2. Ana Vincek, Pregrada

   

  Godišnju nagradu za 1999. godinu dobio je:

  1. Radio klub «Pakrac», iz Pakraca

   

  Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2000. godinu dobio je:

  1. Radio klub «Ludbreg» iz Ludbrega

   

  Nagradu za životno djelo 2001. dobio je:

  1. Dr. Miloš Manestar, Krapinske Toplice

   

  Godišnju nagradu za 2001. godinu dobio je:

  1. Vladimir Živković, Daruvar

   

  Godišnju nagradu za 2002. godinu dobio je:

  1. Denis Vincek, Pregrada

   

  Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2002. godinu dobili su:

  1. Radio klub «Našice» iz Našica
  2. Radio klub «Varaždin» iz Varaždina

   

  Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2003. godinu dobio je:

  1. Radio klub «Zagreb iz Zagreba

   

  Počasni član Hrvatske zajednice tehničke kulture 2004. godine je:

  1. Marijan Horn, Zagreb

   

  Nagradu za životno djelo 2005. godine dobio je:

  1. Zvonimir Jakobović, Samobor

   

  Godišnju nagradu za 2005. godinu dobio je:

  1. Vladimir Božak, Jastrebarsko

   

  Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2005. godinu dobili su:

  1. Radio klub «Arena Pula» iz Pule
  2. Radio klub «Pazin» iz Pazina
  3. Radio klub «Sisak» iz Siska

   

  Godišnju nagradu za 2006. godini dobili su:

  1. Boris Dragan, Split
  2. Hrvoje Horvat, Pazin

   

  Godišnju nagradu za 2008. godinu dobio je:

  1. Radio klub “Kutina” iz Kutine

   

  Godišnju nagradu za 2009. godinu dobio je:

  1. Mile Štrk, Rovišće

   

  Godišnju nagradu za 2010. godinu dobio je:

  1. Ivan Pavišić, Supetar

   

  Godišnju nagradu za 2011. godinu dobio je:

  1. Emir Mahmutović, Zagreb

   

  Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2011. godinu dobio je:

  1. Radioklub “Pazin” iz Pazina

   

  Godišnju nagradu za 2012. godinu dobili su:

  1. Krešimir Kovarik, Zabor
  2. Josip Rihtarec, Mursko Središće

  Povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2012. godinu dobio je:

  1. Radio klub “Hrvatska Flora Fauna” iz Zagreba

   

  Godišnju nagradu za 2013. godinu dobio je

  1. Hrvoje Srećko Matanović

   

  Godišnju nagradu za 2014. godinu dobio je:

  1. Zdenko Bogadi, Zagreb

   

  Godišnju nagradu za 2015. godinu dobili su:

  1. Damir Car, Zadar
  2. Savo Golić, Zagreb

  Hrvatske zajednice tehničke kulture kontinuirano od 1993. godine krajem svake godine objavljuje javni raspis za dodjelu javnih priznanja. Izvršni odbor Zajednice utvrđuje predloženike za javna priznanja temeljem pisanih obrazloženih prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Zajednice.

  Odlukom o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture ustanovljena su sljedeća javna priznanja:

  1. osobito člansko svojstvo u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture
  2. druga javna priznanja (Povelja, Priznanje i Zahvala) Hrvatske zajednice tehničke kulture
  3. počasno zvanje Hrvatske zajednice tehničke kulture
  4. Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture.

  Javno priznanje Zajednice može se podijeliti za djelovanje i prinos postizanju ciljeva i ostvarivanju zadaća te razvitku svekolike djelatnosti Zajednice i to za djelovanje i prinos:

  • razvitku i unapređenju sveukupne djelatnosti tehničke kulture i njezinih područja (grana)
  • razvitku udruga tehničke kulture, zajednica i saveza tehničke kulture te učinkovitog ustrojstva djelovanja u tehničkoj kulturi, a osobito njegovanja i razvitka stvaralaštva
  • razvitku i unapređenju pedagoškog i stručnog rada u tehničkoj kulturi
  • razvitku znanstvenoistraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u tehničkoj kulturi
  • stvaranju poticajnog društvenog okružja i javne politike tehničke kulture i
  • promičbi tehničke kulture i širenju i primjeni znanstvenih i tehničkih postignuća.

  Detaljnije pročitajte ovdje: http://www.hztk.hr/nagrade-hztk/.