Kako do radioamaterske dozvole?

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku.

Uslijed izvanrednih okolnosti uvjetovanih epidemijom COVID-19 virusa zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra možete poslati i na mail  ZahtjevZaDozvolu@hakom.hr

Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi vrijedi za sve radijske postaje koje je radioamater prijavio prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole. Ukoliko radioamater nabavi dodatne uređaje ili prijavljene uređaje zamijeni novima, obvezan je prije početka rada HAKOM-u prijaviti sve nastale izmjene. To uključuje podatke o lokaciji amaterskih radijskih postaja i tehničke podatke za svaku amatersku radijsku postaju koju upotrebljava, kao i svaku izmjenu podataka o postojećoj radijskoj postaji. Prijava se podnosi podnošenjem novog zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi.

Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, radioamaterski razredi, polaganje radioamaterskog ispita, te tehnički i drugi uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja i opreme propisani su Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama (“NN” 45/12, “NN” 97/14 , ”NN” 116/17 i ”NN” 150/22)

Obvezni dio ispitnog programa možete pronaći ovdje.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:
 • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi:
  • Za svaki uređaj navesti frekvencijsko područje uporabe i pripadajuće antenske sustave s naznačenim dobitkom u dBd (s uračunatim gubitcima u kabelu i konektorima),
  • Za najveću dopuštenu snagu odašiljača (W) – upisati max. snagu uređaja (kako je tvornički deklarirana),
  • Iz navedenog izračunati ERP (W);
 • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
  • Dokumentaciju sukladno članku 12. stavku 2. Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama (“NN” 45/12, “NN” 97/14 i ”NN” 116/17) i članku 14. stavku 5. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (“NN” 45/12, “NN” 50/12, “NN” 97/14 ,”NN” 116/17 i ”NN” 129/19), tj. potvrdu o prijedlogu pozivne oznake i razredu amaterskog radio-operatora koju izdaje Hrvatski radioamaterski savez i dokaz o položenom radioamaterskom ispitu za A ili P razred,
  • Presliku prethodno izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra (ukoliko je navedena izdana),
  • Za amaterske radijske postaje kojima je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 100 W(1), podatke sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (“NN” 45/12 i “NN”18/15):

   1. antenski dijagram zračenja – horizontalni i vertikalni dijagram zračenja antenskog sustava s naznačenim maksimalnim dobitkom i označenim mogućim smjerovima maksimalnog zračenja;
   2. tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava – prikaz smještaja antenskog sustava na lokaciji postavljanja s označenim visinama od zemlje i objekta na kojem je postavljen sustav;
   3. zemljovid područja s ucrtanim mjestom postavljanja i mjestima na kojima se može očekivati trajniji boravak ljudi – preslika zemljovida u prikladnom mjerilu (1:1000, 1:2880) s označenim mjestom postavljanja antenskog sustava s ucrtanom zonom sigurnosne udaljenosti(2);
   4. ukoliko se unutar zone sigurnosne udaljenosti nalazi područje povećane osjetljivosti(3) potrebno je dostaviti izračun očekivane jakosti električnog polja u području povećane osjetljivosti unutar zone sigurnosti, te ga ucrtati na zemljovid iz točke 3,

  • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(4)
(1)Za amaterske radijske postaje efektivne izračene snage jednake ili veće od 100 W HAKOM uz dozvolu izdaje potvrdu o usklađenosti sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja.
(2)Sigurnosna udaljenost predstavlja udaljenost od mjesta postavljanja odašiljačkog antenskog sustava na kojoj su vrijednosti električnog polja jednake graničnim razinama.
(3) Područja povećane osjetljivosti su zgrade javne, stambene i poslovne namjene namijenjene boravku ljudi, čestice na kojima su izgrađene zgrade stambene namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smještajni turistički objekti te dječja igrališta (prema urbanističkom planu), te površine neizgrađenih čestica namijenjene prema urbanističkom planu namijenjene u gore navedene svrhe.
(4) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.
HAKOM ima on-line evidenciju važećih radioamaterskih dozvola
Pretraži dozvole
Primjeri materijala za zahtjev za radioamatersku dozvolu mogu biti od pomoći
Pogledaj primjer