HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC


View EDI log

Date 20170506;20170507
Call YR8D/P
WWLo KN27RF
Band 435 MHz
Sect M B
PClub
RName as dorna dx grup
RCall yo8krr
MOpe1 yo8ssb
MOpe2 yo8cln
STXEq ts 2000x
Power 50
SRXEq ts 2000x
Ante f9ft
ASL 8-
Remarks
Qsos 3
Scor 6323

date time Call Mode Sent Rec WWL claimed
QRB
calculated
QRB
2way CC
 170507  0620  YO5CRI  1  59  001  59  008  KN16TS  148  745  
 170507  0656  YO5PLP/P  1  59  002  59  007  KN27EG  82  410 U
 170507  0656  YO5ER  1  59  003  59  006  KN27EG  82  410

Natrag - Contest 06.05.2017.       error log© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.