Skip to main content

     Pojmovi u radioamaterizmu

Što je radioamaterizam?

Radioamaterizam je hobi, a ujedno i pokret koji okuplja nekoliko milijuna ljudi u svim zemljama svijeta. To je svako organizirano bavljenje radiotehnikom, telekomunikacijama, elektronikom i sličnim, iz zadovoljstva i bez materijalne koristi.

Što su telekomunkacije?

Telekomunikacije su svaki prijenos, odašiljanje ili prijem znakova, signala, slika i zvuka bilo koje prirode; pomoću žičanih, elektromagnetskih ili optičkih sustava. Radiokomunikacije su telekomunikacije pomoću radiovalova.

Što je radiopostaja?

Radiopostaja je jedan ili više predajnika, ili prijemnika, ili kombinacija prijemnika i predajnika, te dodatna oprema. Primjerice, radiopostaja se može sastojati od primopredajnika, antene, pojačala snage, mjerača snage i priključnih kablova.

Što je to pozivna oznaka?

Svaka radiostanica u vlasništvu radio-amatera ima svoju pozivnu oznaku. Pozivna oznaka se sastoji od predmetka, osnove, a nekada i sufiksa. Primjer: 9A1AKL/QRP – pozivni znak Radiokluba Split: “9A” je predmetak, “1AKL” osnova, a sufiks “QRP”. Predmetak pozivne oznake definira međunarodna zajednica za telekomunikacije (ITU) i zajednički je za sav radijski promet (zrakoplove, radijske i tv postaje, radioamatere).

Koje su najčešće radioamaterske službe?

Fiksna služba je radiokomunikacija izmedu nepomičnih radio-stanica.
Mobilna služba je radiokomunikacija između pokretnih stanica ili izmedu pokretne i nepomične stanice. Radio-difuzija je odašiljanje programa namijenjenog za prijem od strane široke javnosti (radio, tv)
Radio-goniometrija je određivanje smjera u kojem se nalazi radiostanica (odašiljač) pomoću druge radiostanice (prijemnika).

Što su simpleks i dupleks?

Simpleks je prijenos koji se obavlja naizmjenično, najprije u jednom, a zatim u drugom smjeru (npr. kod radiostanice). Radio-stanica koja odašilje ne može istovremeno i primati. Dupleks je prijenos koji se obavlja istovremeno u oba smjera (npr. kod telefona). Ovdje radio-stanica u isto vrijeme odašilje i prima.

Što je to QSL kartica?

QSL kartica je pravokutni komad kartona ili tvrđeg papira tiskan sa jedne ili obje strane. QSL kartica služi za potvrdu veze. Kada sa nekim radio-amaterom održite vezu vi mu pošaljete svoju QSL karticu, te se nadate da će i on to također učiniti. QSL karticu šaljemo preko QSL-biroa ili izravno poštom.

Imaju li radioamateri pravila ponašanja?

Naravno:
– radio-amater je pažljiv i pun obzira; on se ne smije ponašati tako da za vrijeme održavanja veze smeta ostalima
– radio-amater je odan i privržen pokretu kao i svim radio- amaterima
– radio-amater prati razvoj znanosti i tehnike, svoje znanje stalno nadograđuje
– radio-amater ne gradi “zidove” prema pripadnicima drugih nacija, rasa, kultura i vjera
– radio-amater savjetuje početnike i prijateljski im pomaže

Kako se dijele radio-valovi?

Niske frekvencije LF Dugi val 30 do 300 kHz
Srednje frekvencije MF Srednji val 300 do 3000 kHz
Visoke frekvencije HF Kratki val 3 do 30 MHz
Vrlo visoke frekvencije VHF Ultrakratki val 30 do 300 MHz
Ultra visoke frekvencije UHF 300 do 3000 MHz

Koje su vrste radioamaterskog radijskog prometa?

TELEGRAFIJA (CW, A1) – način telekomunikacije kojim se prenosi sadržaj pisanog materijala putem signalnog Morseovog koda. (CW – eng. continuous wave.) Morseov kod je kombinacija dugih i kratkih tonskih signala. Za odašiljanje znakova koristi se ručno ili elektronsko tipkalo.

TELEFONIJA (PHONE) – telekomunikacija namijenjena prijenosu govora. AM, A3 – amplitudna modulacija (eng. amplitude modulation) SSB (LSB, USB), A3J – amp. modulacija na jednom bočnorn opsegu (eng. single side band, lower side band, upper side band). FM, F3 – frekventna modulacija (eng. frequency modulation)

TELEVIZIJA (TV) ATV, A6C – amaterska televizija (eng. amateur television) SSTV, A5, F5 – sporoanalizirajuća televizija (eng. slow scan TV) FAKSIMIL (FAX) Prijenos statičnih slika. Vrlo rijetko se koristi u amaterskim vazama.

PRIJENOS PODATAKA (DATA COMM, packet radio) Komunikacija izmedu dva ili više računala ostvarena putem radio-valova. – FSK – Frequency Shift Keying – temelji se na odašiljanju na dvije frekvencije od kojih jedna označava logičku jedinicu, a druga logičku nulu.

RADIO-TELEPRINTER (RTTY, F1) Prijenos teksta putem teleprinterskog uređaja priključenog na radiostanicu. Prijenos se odvija tako da jedna radiostanica odašilje dok druga sluša. (RTTY – eng. radio teletype)

AMTOR (Amateur Teleprinting Over Radio) Također prijenost teksta putem teleprinterskog uređaja priključenog na radiostanicu. Prednost nad RTTY vrstom rada je ta što su u ovom slučaju obje radiostanice održavaju vezu tako što naizmjence odašilju i primaju. (Time se dobiva ispravljanje mogućih grešaka nastalih zbog atmosferskih smetnji, smetnji od drugih stanica i slično).

PacTOR – uspješan spoj Packet Radio i AMTOR komunikacije. Koristi se uglavnom na kratkom valu, gdje su brzine prijenosa podataka sporije nego na UKVu zbog takvih karakteristika samog kratkog vala.

Kakve sve vrste veza postoje?

IZRAVNE VEZE – To su radio-veze kod kojih val iz antene predajnika izravno, bez odbijanja, stigne do antene prijemnika. Izravne veze mogu biti: a) veze optičke vidljivosti b) veze površinskim valom Veze optičke vidljivosti održavaju se na UKV i VHF opsegu, dok je površinski val karakterističan za KV područje na malim udaljenostima.

VEZE PROSTORNIM VALOM – Uobičajene su na KV opsegu kod velikih udaljenosti. Zasnivaju se na odbijanju radiovalova od ionosfere ili na višestrukoj refleksiji između ionosfere i površine zemlje.

POSEBNE VRSTE VEZA – odbijanjem od ionizirane atmosfere (sporadik) – odbijanjem od polarne svijetlosti (Aurora) – odbljanjem od meteoritskih tragova – odbijanjem od mjeseca (EME veza) – preko satelita – repetitorska veza

IONOSFERA je gornji sloj atmosfere u kojem su zbog ionizirajućeg zračenja iz svemira, a posebno sa Sunca, atomi plinova u pobuđenom stanju. Budući da je sastav ionosfere ovisan o Suncu mijenja se u toku dana i godine.

REPETITOR Repetitor je aktivni translator signala koji se postavlja na vrhove planina, brda ili visokih zgrada. Glavna mu je namijena omogućavanje veza između stanica koje nebi mogle međusobno komunicirati izravno. Repetitor se sastoji od prijemnika, predajnika i antene. Konstruiran je tako da predajnik “ponavlja” ono što je prijemnik primio. Zavisno od vrste prijenosa razmak između predajne i prijemne frekvencije može biti različit. Na radioamaterskom opsegu 2m/144 MHz razmak je 600 kHz. Predajnik repetitora uključuje se automatski dolaskom signala u prijemnik, ili može biti aktiviran posebnim tonskim kodom. Veza preko repetitora je u semidupleksu.

Želiš postati radioamater?
Nauči kako!